Dades econòmiques

Balanç de situació a 31 d'agost de 2016
ACTIU curs 2015-16
ACTIU NO CORRENT 1.723.341,64
Immobilitzat intangible 696,00
Immobilitzat material 1.722.645,64
ACTIU CORRENT 222.949,02
Deutors comercials i altres comptes a cobrar 33.254,62
Inversions financeres a curt termini 0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents 189.694,40
TOTAL ACTIU 1.946.290,66
PASSIU curs 2015-16
PATRIMONI NET 1.145.086,37
Fons propis 495.021,10
Subvencions i donacions 650.065,27
PASSIU NO CORRENT 640.481,05
Deutes amb empreses del grup a llarg termini 640.481,05
PASSIU CORRENT 160.723,24
Deutes a curt termini 689,34
Deutes amb empreses del grup a curt termini 68.365,41
Creditors comercials i altres comptes a pagar 91.668,49
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.946.290,66
Compte de pèrdues i guanys a 31 d'agost de 2016
INGRESSOS curs 2015-16
Quotes escola 142.353,00
Nòmines Departament d'Ensenyament PD 702.465,46
Subvencions de la Generalitat 166.846,77
Ingressos per serveis diversos 3.629,90
Subvenció de capital traspassat a resultats 70.963,69
TOTAL 1.086.258,82
DESPESES curs 2015-16
Despeses d'aprovisionament 40.406,13
Despeses d'explotació 63.291,55
Nòmines Departament d'Ensenyament PD 702.465,46
Despeses de personal 181.947,42
Despeses financeres 27.121,50
Amortitzacions 68.121,36
TOTAL 1.083.353,42
EXCEDENT 2.905,40