Dades econòmiques

Balanç de situació a 31 d'agost de 2019
ACTIU
ACTIU NO CORRENT 1.565.447,12
Immobilitzat intangible 696,00
Immobilitzat material 1.564.751,12
ACTIU CORRENT 266.597,11
Usuaris i deutors de les activitats i prestació de servei 1.149,01
Altres deutors 42.816,21
Altres crèdits amb les Administracions Públiques 3.424,98
Periodificacions a curt termini 0,00
Efectiu i altres actius líquids equivalents 219.206,91
TOTAL ACTIU 1.832.044,23
PASSIU
PATRIMONI NET 1.252.620,83
Fons propis 507.713,52
Subvencions i donacions 743.118,51
Excedent de l'exercici 1.788,80
PASSIU NO CORRENT 420.690,16
Deutes amb empreses del grup a llarg termini 420.690,16
PASSIU CORRENT 158.733,24
Deutes amb empreses del grup a curt termini 75.797,95
Creditors comercials i altres comptes a pagar 82.935,29
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 1.832.044,23
Compte de pèrdues i guanys a 31 d'agost de 2019
INGRESSOS
Ingressos per prestacions de servei 144.466,28
Nòmines Departament d'Educació PD 764.188,98
Subvencions de la Generalitat 194.151,52
Ingressos per serveis diversos 266,90
Subvenció de capital traspassat a resultats 70.414,79
TOTAL 1.173.488,47
DESPESES
Despeses d'aprovisionament 42.857,88
Despeses d'explotació 61.720,29
Nòmines Departament d'Educació PD 764.188,98
Despeses de personal 204.497,54
Despeses financeres 19.940,30
Amortitzacions 78.494,68
TOTAL 1.171.699,67
EXCEDENT 1.788,80