La Fundació Bellaire és la titular de l’escola i centre terapèutic Bellaire. El seu òrgan de govern és el Patronat, format per professionals del món de l’educació, tant ordinària com especial, i la psicologia. Té delegada la responsabilitat executiva en un equip directiu professional.

Orígens

Els orígens de l’Escola Bellaire es remunten a l’any 1977, quan es constitueix com una Associació de professionals (GEPI) procedents del món de l’educació i la psicologia, amb l’objectiu d’estudiar i tractar l’autisme i la psicosi infantil. En aquells moments neix, com a iniciativa privada, el Centre Terapèutic Bellaire.

L’any 1983 se signa el concert amb el Departament d’Educació. L’any 1990 el Departament de Benestar Social, mitjançant una subvenció, permet a l’Associació adquirir la propietat on està ubicada l’escola. L’any 1995 se signa un conveni amb el CATSALUT i l’Escola Bellaire és reconeguda com a centre específic per a infants i adolescents diagnosticats de TEA (trastorns de l’espectre autista).

El 7 de juliol de 2009 es constitueix la Fundació Bellaire, a partir de la col·laboració entre la Fundació Collserola, titular de les escoles Avenç, Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia i Ramon Fuster, i GEPI.

Durant el curs 2014-2015 la Fundació Bellaire inaugura les noves instal·lacions de 1033 m2 per a ús exclusiu de l’Escola, unes infraestructures totalment pensades per donar resposta a les necessitats educatives dels nostres alumnes.

Objectius i Ideari

La raó de ser de la Fundació és la creació i sosteniment d’institucions i serveis, sense ànim de lucre, dedicats a la investigació, l’educació i el tractament de persones diagnosticades amb trastorns de l’espectre autista (TEA).

El compromís de la Fundació Collserola amb la Fundació Bellaire forma part del deure envers les famílies i la societat; un pas que compromet, en un projecte comú, dues institucions reconegudes, una dins l’àmbit de l’educació ordinària i l’altra, en el de l’educació especial.

La Institució no és la suma de teràpies i ensenyaments desvinculats els uns dels altres sinó un marc global dins del qual s’intervé a nivell  pedagògic, terapèutic i social. És un conjunt en si mateix, on tots els espais, activitats i personal funcionen com a agents educatius.

Volem donar un tracte d’absolut respecte als nostres alumnes, construint vincles afectius i relacions de confiança per afavorir la construcció de la seva identitat i l’adquisició de tots els aprenentatges possibles per aconseguir una millor qualitat de vida i d’integració social.

Per a la realització d’aquests objectius la Fundació Bellaire compta, també, amb subvencions dels Departaments d’Educació i de Sanitat.