Projecte educatiu

L’educació terapèutica és el model d’intervenció que uneix la proposta pedagògica amb la terapèutica dins un mateix eix vertebrador que permet, a les persones afectades, evolucionar i aprendre.

Totes les activitats i serveis que ofereix l’escola pretenen ajudar els nostres alumnes a desenvolupar les seves capacitats de relació, comunicació i autonomia.

Bellaire es defineix com una escola per a la vida on els aprenentatges són vivencials i presentats de manera estructurada, progressiva, amb finalitats funcionals al mateix temps que adaptats a cada infant. Per donar resposta a les necessitats de cada alumne, les tasques proposades tindran en compte l’estructura física, temporal, de sistemes de treball i de suports visuals i manipulatius.

El suport a la família és un dels altres punts bàsics de la nostra tasca. En aquest sentit la institució no està pensada tan sols per ajudar a l’infant sinó també per ajudar els pares i mares, receptors d’una experiència difícil i sovint angoixant. Volem treballar molt a prop de les famílies per poder incidir més globalment en la millora del desenvolupament dels nostres alumnes.

El treball del centre recau sobre un Equip Multidisciplinari en el qual mestres, psicòlegs clínics i sanitaris, psicopedagogs, logopedes, educadors socials i d’altres especialistes treballem junts amb uns objectius comuns i amb una línia d’actuació coordinada i consensuada per donar un tracte educatiu i terapèutic global.

L’educació especial, la compartida amb escoles ordinàries, els grups petits i flexibles, els tallers, les sortides i excursions, el treball en equip, el suport a les famílies, la supervisió i la coordinació són les nostres eines de treball principals.